زيورآلات لاگِربه
اين مجموعه كه با الهام از نقاشي هاي هنري ماتيس نقاش
فاويسم طراحي و توليد شده اند، مجموعه زيورآلاتي هستند
كه بر پايه تغيير نگرش استفاده از چرم در زيورآلات طراحي و
و ساخته شده اند. مبناي اين طرحها، مجموعه دست بند و
گردنبندهاي بودند كه در ديزاين مارت استكهلم 2013 به نمايش
در آمده بودند. در مجموعه جديد، رنگ هاي زنده و مواد طبيعي
مانند چرم و سنگهاي نيمه قيمتي راهي به سمت دريافت بهتر
. اصالت مواد و فرم هاي سيال آن ميباشد
مجموعه پروانه ها
مجموعه غير قرينه
مجموعه شبدر چهاربرگ
مجموعه برگ زيتون